Skip to content

CANTONESE Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. Ngóh … Yinggwok yàhn.

  giujouh

  haih

  hóu

  mhaih

  Don't Know

2. Kéuih haih néih … tùhnghohk.

  di

  bin

  ge

  deih

  Don't Know

3. Kéuih …ngūkkéijauh jungyi tái dihnsih.

  haih

  yiu

  hái

  géi

  Don't Know

4. Jane kéuih hóu …láihmaauh.

  a. síu

  móuh

  yáuh

  do

  Don't Know

5. Néih gamyaht …heui dá-móhngkàuh a? .

  yáuh

  móuh

  haih

  yáuh móuh

  Don't Know

6. Néih … kéuih tùhngsih a?

  haih móuh

  haih-mhaih

  dōu haih

  móuh

  Don't Know

7. . …dá dihnwá béi Chàhn sīnsāang a?

  bindouh

  géido

  matyéh

  bīngo

  Don't Know

8. yat da pìhnggwó … chín a?

  géinoih

  géidím

  géisìh

  géidō

  Don't Know

9. ni … sáubiu haih ngóh ge.

  jì

  tìuh

  go

  bún

  Don't Know

10. Kéuih páau dak … faai.

  jó

  jeui

  sīk

  gán

  Don't Know


11. Ngóh … ngóh taaitáai daaih saam seui

  gwo

  di

  dak

  béi

  Don't Know

12. ngóhdeih …gamjiu dáng dou yìhga.

  yàu

  hái

  làih

  douh

  Don't Know

13. Mgoi néih góng daaih seng … a?

  dī

  gam

  háh

  wo

  Don't Know

14. Ngóh jūngyi …yat go yàhn heui hàahng-gaai.

  a. Ngóh

  jihgéi

  tùhng

  jauh

  Don't Know

15. Ngóhdeih juhng … sihk–máahnfaahn.

  móuh

  mhaih

  wúih

  meih

  Don't Know

16. Ga dihndaanche … go cheutháu.

  jó-gán

  jó-jyuh

  jó-di

  jó-douh

  Don't Know

17. Ngóh go jái … faan hohk.

  mháng

  mwúih

  hóyíh

  séung

  Don't Know

18. Néihdeih … heui gēichèuhng a?

  dímgáai

  dímwúih

  dímyéun

  dímsik

  Don't Know

19. Néih … mfaan ngūkkéi a?

  matyéh

  géisìh

  bingo

  dímgáai

  Don't Know

20. Ngóh sei yuht … heui Gwóngjau.

  wúih

  yiu

  séung

  msái

  Don't Know


21. Sihk … faahn meih a?

  jó

  dāk

  gwo

  yùhn

  Don't Know

22. Chíng néih báai … dī saam

  dāi

  hái

  dóu

  faan

  Don't Know

23. Néih … heui tái yat chi hei a?

  géido

  géihóu

  géisìh

  géinoih

  Don't Know

24. Néih hái Lohkchaamgei … géido yaht a?

  làuh-jyuh

  jyuh- jó

  làuh-gwo

  làuh-dak

  Don't Know

25. Mgoi, néih giu kéuih dá …dihnwá béi ngóh a.

  fāan

  gwo

  làih

  yùhn

  Don't Know

26. Tinhei gam yiht, … heui yàuh-séui a?

  batgwo

  péiyùh

  sóyíh

  bātyùh

  Don't Know

27. Làhm táai haih gungsi … wúi.

  hoi-gán

  hoi-jó

  hoi-saai

  hoi-yùhn

  Don't Know

28. Faatgwok che pèhng … Dakgwok che.

  gwo

  di

  hóu do

  síusíu

  Don't Know

29. Yáuh móuh yàhn …tùhng ngóh yíngyan a?

  sik

  wúih

  hóyíh

  séung

  Don't Know

30. Néih yáuh móuh … Oujau a?

  heui-jó

  heui-gwo

  heui-háh

  heui-douh

  Don't Know


31. Gamyaht tinhei hóu dung. … heui yàuhséui a.

  Msái

  Jeui hóu

  Mhóu

  yiu

  Don't Know

32. Di máih ...

  maaih gwo gwai

  gwai maaih

  yuht maaih yuht gwai

  maaih dak gwai

  Don't Know

33. Kéuih … heui Yahtbún léuihhàhng.

  wúih

  tungsèuhng

  sèhkyaht

  noih-mjūng

  Don't Know

34. ... móuh gafē, ngóh … yám chàh lā.

  Jíyiu…dō

  Geiyìhn…jauh

  Kàuhkèih…jauh

  Yānwaih…sóyih

  Don't Know

35. Ngóh gungsi jauh hái gaan ngàhnhòhng ...

  chìhnmihn

  cheutbihn

  yahpbihn

  deuimihn

  Don't Know

36. Ngóhdeih … gó gaan jáuga jap-jó-lap..

  heui-gwo

  heui-jó

  heui-hoi

  wúih-heui

  Don't Know

37. …kéuih heui mahn yàhn lā.

  Faai-dī

  Yàuhdāk

  Mhóu

  Bātyùh

  Don't Know

38. Néih séung tek jukkàuh … hàahng-sāan a?

  dihng haih

  tùhng

  yauh dāk

  chéuih bín

  Don't Know

39. Ngóh…fong-gūng .

  juhngmeih

  jauh faai

  ngāam-ngāam

  chìh-dī

  Don't Know

Ngóh duhk daaihhohk …, juhng meih yáuh dihnnóuh ge.

  gójahnsìh

  sìhhauh

  dong

  jichìhn

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.